Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Arabiemiirikunnat panostaa innovaatioyhteiskunnan kehittämiseen - Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Puh. +971-2-632 8927
S-posti: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Arabiemiirikunnat panostaa innovaatioyhteiskunnan kehittämiseen

Arabiemiirikuntien tavoitteena on olla maailman innovatiivisin valtio vuoteen 2021 mennessä, jolloin maa juhlistaa 50-vuotista itsenäisyyttään. Maassa on leviämässä startup- ja innovaatiohuuma. Maan tavoitteena on luoda syvällinen innovaatiokulttuuri yksilöiden, yritysten ja julkisen sektorin kesken. Esimerkiksi koulutus-, terveys- ja puhtaan teknologian sektorit ovat innovaatioihin pohjautuvan tietoyhteiskunnan keskeisiä fokusalueita, joihin myös suomalaisella osaamisella on tarjottavaa.

Arabiemiirikunnat panostaa innovaatioyhteiskunnan kehittämiseen.

Aktiivista innovaatioyhteiskuntaa pidetään sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kulmakivenä, ja sen ajatellaan luovan uusia työpaikkoja, edistävän talouskasvua ja lisäävän valtion kilpailukykyä.

Arabiemiirikunnissa innovaatioita pidetään juuri investointina tulevaisuuden inhimilliseen pääomaan. Koko innovaatioiden ekosysteemi – yritykset, ministeriöt, tutkimuslaitokset, innovaatioaloitteet ja -kiihdyttämöt, rahastot ja niin edelleen – halutaan tuoda yhteen innovaatiomyönteisen synergian luomiseksi.

Maassa julkaistiin kansallinen innovaatiostrategia lokakuussa 2014. Arabiemiirikunnat on nimennyt seitsemän alaa, joissa se määrittelee innovaatiot menestyksen avaintekijöiksi. Näitä sektoreita ovat uusiutuva energia, koulutus, terveys, liikenne, teknologia, vesi ja avaruus.

Arabiemiirikuntien tavoitteena on olla maailman innovatiivisin valtio vuoteen 2021 mennessä, jolloin maa juhlistaa 50-vuotista itsenäisyyttään. Tämän tavoitteen se aikoo saavuttaa toteuttamalla 30 kansallista aloitetta, jotka liittyvät lainsäädännön uudistamiseen, innovaatiokiihdyttämöihin, erityistaitojen kehittämiseen, yksityisen sektorin hankkeisiin, kansainvälisiin tutkimuskumppanuuksiin ja yleisen innovaatiotahtotilan edistämiseen hallinnossa.

Innovaatiostrategiaa toteutetaan neljän kohdan toimenpideasteikon avulla. Ensimmäisenä on pyritty kehittämään innovaatioiden syntyä ja kehitystä edistävää toimintaympäristöä, jossa lait ja instituutiot tukevat innovaatioita. Tarkoituksena on perustaa lisää innovaatiohautomoita ja parantaa teknologista infrastruktuuria kiihdyttämään innovaatioita kaikilla sektoreilla. Myös tutkimukseen ja tuotekehittelyyn panostetaan eri innovaatiosektoreilla aiempaa enemmän.

Seuraavassa vaiheessa innovatiiviset toimintatavat halutaan institutionalisoida. Kaikkien hallinnon osa-alueiden tulee vähentää kulutustaan ja käyttää säästönsä tutkimuksen kehittämiseen ja innovaatioprojekteihin. Kansallisia koulutusohjelmia lanseerataan tukemaan toimintaa.

Kolmas vaihe rohkaisee yksityisen sektorin innovaatioita kannustamalla yrityksiä perustamaan innovaatio- ja tiedekeskuksia, omaksumaan uutta teknologiaa ja kehittämään innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Arabiemiirikunnat haluaa houkutella kansainvälisiä pioneeriyrityksiä keskeisille innovaatiosektoreilleen, perustaa innovaatioyhteisöjä ja – keskittymiä, ja tukea soveltavaa tutkimusta kansallisilla prioriteettialoilla. Arabiemiirikunnat haluaa näin myös korostaa asemaansa innovaatioiden kansainvälisenä testialustana.

Neljäs vaihe keskittyy valmistamaan yksilöistä innovatiivisia kansalaisia, joilla on korkea osaamistaso etenkin tieteen, teknologian, insinööritaidon ja matematiikan aloilla. Tarkoituksena on myös rohkaista innovaatioita ja yrittäjyyttä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla.

”Innovaatiot ovat elämäntapa” – yhteiskunta muutoksessa

”Innovaatiot ovat elämäntapa”, maan varapresidentti, pääministeri ja Dubain hallitsija Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum totesi vuoden 2016 Arabiemiirikuntien innovaatioviikolla marraskuussa avatessaan innovaatiorahasto Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoumin operatiivisen vaiheen. Maan tavoitteena on luoda innovaatiokulttuuri yksilöiden, yritysten ja julkisen sektorin kesken.

Maahan toivotaan ennen kaikkea pitkän aikavälin innovaatioinvestointeja. Arabiemiirikunnissa korostetaan sitä, kuinka tärkeää on tarjota innovaatiotekijöille mahdollisuus tuoda ideat käytäntöön. Yhteiskunnassa halutaan edistää ajattelua, jossa innovaatioita pidetään arvokkaina. Innovaatio- ja startup-kulttuurin suhteen maassa ollaan arvioiden mukaan jopa 20–30 vuotta jäljessä esimerkiksi Yhdysvaltoja, mutta kiriminen ei tule kestämään yhtä kauan. Maassa onkin leviämässä startup- ja innovaatiohuuma samalla tavalla kuin muissa MENA-alueen maissa kuten Libanonissa, Jordaniassa ja Egyptissä. Arvioiden mukaan 5-10 vuoden päästä pienet ja keskisuuret yritykset tulevat olemaan merkittäviä toimijoita alueella samalla, kuin suuryritykset menettävät vaikutusvaltaansa.

Arabiemiirikuntien innovaatioekosysteemin määritellään muodostuvan laillisesta viitekehyksestä, teknologiainfrastruktuurista, tukipalveluista ja erilaisista aloitteista. Lainsäädännöstä halutaan tehdä houkutteleva yrityksille toimia maassa, ja patentti- ja omistusoikeuksien tunnettavuutta halutaan lisätä. Patenttirekisteröintiprosessia helpotetaan ja tehostetaan. Teknologiainfrastruktuurin suhteen panostetaan tehokkaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoon ja soveltamiseen. Uusia, sekä yrityksiä että yksilöitä hyödyttäviä innovatiivisia rahoitusmuotoja kehitetään. Samoin rahoituslakeja ja – säädöksiä muotoillaan uusiksi. Esimerkiksi uusi konkurssilaki astuu voimaan 2017.

Arabiemiirikuntien hallinto ajaa useita yhteiskunnallisia muutoksia taatakseen innovaatiolle otollisen toimintaympäristön. Esimerkiksi paikallisten emiraattien osuus koko työvoimasta halutaan nostaa vuoden 2012 0,61 prosentista kahdeksaan prosenttiin vuoteen 2021 mennessä. Niin kutsuttua yksityisen sektorin emiratisaatiota halutaan myös edistää: valtaosa paikallisista työskentelee julkisella sektorilla, ja yksityinen sektori toimii lähes kokonaan ulkomaalaisten siirtotyöläisten voimin. Nyt paikallisten emiraattikansalaisten osuus yksityisen sektorin työntekijöistä halutaan nostaa vuoden 2012 reilu prosentin tasosta viiteen prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.

Lisäksi maa haluaa panostaa myös muiden sektoriensa kasvattamiseen, ei pelkästään öljysektoriin. Innovaatioilla on näiden sektorien kasvattamisessa tärkeä rooli, ja toisaalta näiden sektorien kehittäminen parantaa myös innovaatioympäristöä. Arabiemiirikunnat haluaa myös kasvattaa suorien ulkomaisten sijoitusten määrää Arabiemiirikunnissa vuoden 2015 3,84 prosentista viiteen prosenttiin vuoteen 2021 mennessä. Maa haluaa myös parantaa sijoitustaan Maailman talousfoorumin kilpailukykyindeksissä vuoden 2016 sijalta 16 sijalle 10 vuoteen 2021 mennessä, sekä nousta Maailmanpankin liiketoiminnan sujuvuutta ja helppoutta mittaavassa indeksissä vuoden 2017 sijalta 26 sijalle yksi vuoteen 2021 mennessä.

Innovaatioajattelu osaksi uutta peruskoulun opetussuunnitelmaa

Inhimillisen pääoman kartuttamista pidetään Arabiemiirikunnissa innovaatioiden kulmakivenä, ja oppimisen ja innovaatioiden katsotaan kulkevan käsi kädessä. Siksi kouluille ja yliopistoille on suunniteltu aiempaa suurempi rooli innovaatioiden edistämisessä. Arabiemiirikunnat aikoo kehittää maailman parhaan koulutusjärjestelmän taatakseen innovaatio- ja tietoyhteiskunnan vakiintumisen. Tämän saavuttaakseen se aikoo uudistaa koko koulutusjärjestelmänsä ja opetusmenetelmänsä. Muutos ulottuu jokaiselle koulutusasteelle päiväkodista yliopistoon.

Kouluissa ja yliopistoissa perustetaan innovaatiolaboratorioita osana pyrkimystä varustaa opiskelijat innovaatioyhteiskunnan vaatimilla taidoilla ja välineistöllä. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, luovuus, sinnikkyys ja sopeutumiskyky ovat ei-kognitiivisia taitoja, joita Arabiemiirikunnat haluaa edistää.

Tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan yliopistoissa entistä enemmän. Lahjakkaat ja luovat oppilaat halutaan identifioida jo nuorella iällä, ja heidän kehitystään halutaan sponsoroida.

Vanhempia kannustetaan entistä enemmän laittamaan lapsena esikouluun, sillä tämän uskotaan muokkaavaan lapsen persoonallisuutta jo varhaisessa vaiheessa, ja tätä myötä myös lasten tulevaisuutta. Tavoitteena on, että Arabiemiirikuntien oppilaat ja opiskelijat ovat maailman parhaita lukemisessa, matematiikassa ja luonnontiedeaineissa. Ensiaskeleena tähän maan tavoitteena on olla näissä oppiaineissa maailman 20 parhaan joukossa vuoteen 2021 mennessä.

Koulujen ja yliopistojen oppimateriaaleja uudistetaan vastaamaan innovaatioyhteiskunnan tarpeisiin, ja etenkin älykkäisiin oppimismuotoihin ja älyteknologian hyödyntämiseen panostetaan. Tavoitteena on varustaa oppilaat ja opiskelijat innovaatiotaidoilla ja kyvyllä oppia itsenäisesti. Kouluissa ja yliopistoissa aiotaan lanseerata erilaisia innovaatiokilpailuja. Lukujärjestykseen lisätään innovaatio-opintoja.

Yliopistotasolla muun muassa Abu Dhabin New York University (NYU) panostaa yrityspalveluiden kehittämiseen. StartAD, NYUn piiriin ankkuroitu innovaatio- ja yrittäjyysalusta, järjestää vuosittain noin 40 yrittäjyyttä tukevaa koulutusohjelmaa. Se on osallistujilleen ilmainen, ja kaikki saavat osallistua. Vuonna 2017 StartAD perustaa startup-kiihdyttämön, jossa järjestetään kaksi kertaa vuodessa kolmen kuukauden kiihdyttämöohjelma 10–15 startup-yritykselle.  Startupit voivat olla paikallisia tai ulkomaisia, ja kriteerinä on kansallisuuden sijaan korkeatasoinen ja mielekäs liiketoimintaidea. Yrityksille myönnetään rahoitusta ja tukea. StartADn perustamisen taustalla vaikuttaa myös Arabiemiirikuntien tavoite edistää maan pyrkimyksiä siirtyä öljystä kohti yrittäjyysyhteiskuntaa, ja se saa rahoituksensa Abu Dhabin hallinnolta. Hallinnon viesti StartADn rahoituksen taustalla on selvä: on ajateltava isosti, ja kasvaa sen mukaisesti.

Masdar City – uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian innovaatioiden testialusta

Masdar Cityn alue on 17 kilometriä Abu Dhabin keskustasta kaakkoon aavikolla sijaitseva vuonna 2006 perustettu kaupunkiprojekti, joka pyörii aurinko- ja muun uusiutuvan energian voimin. Se suunniteltiin alun perin cleantech -yritysten hubiksi, ja sen ideana oli kehittää, kaupallistaa ja edistää puhtaan teknologian ja uusiutuvan energian käyttöä. Kestävän urbaanin elämän ja puhtaan teknologian kehittäminen Masdar Cityssä on ollut suuren kiinnostuksen kohteena etenkin ilmastonmuutoksen valossa. Masdar City toimii hiilittömyyden ja jätteettömyyden periaatteella. Esimerkiksi Masdar Cityn kadut ja rakennukset on suunniteltu energiatehokkaiksi.

Masdar Cityn alueesta on valmiina vasta murto-osa, ja laajennussuunnitelmia on runsaasti. Masdar Cityllä on kasvava asema innovaatioekosysteeminä, T&K-keskuksena ja kasvun veturina. Tällä hetkellä siellä sijaitsee uusiutuvan energian järjestö IRENAn päämaja sekä Masdar Institute of Science and Technology. Masdar Institute Center for Water and Environment (iWater) kehittää tietoa ja teknologiaa ratkaisemaan puhtaan juomaveden, ilmastonmuutoksen ja vesiresurssien hallinnan haasteita. Masdar Cityssä sijaitsee myös pohjoismainen innovaatiohautomo, The Nordic Innovation Incubator. Se on perustettu helpottamaan pohjoismaisten cleantech-yritysen markkinoilletuloa Persianlahdella.

Innovaatioviikosta innovaatiokuukauteen

Arabiemiirikunnissa järjestetään vuosittain maanlaajuinen innovaatioviikko. Marraskuun 2916 innovaatioviikolla järjestettiin yli 1000 tapahtumaa ja aktiviteettia. Tapahtuma ilmentää maan tahtoa edistää innovaatiokulttuurin juurtumista ja uusien ideoiden syntymistä. Innovaatioviikon ideana on tukea motivoivan ja toimivan innovaatioympäristön syntyä etenkin parantamalla innovaatioiden tieteellisyyspohjaa ja rakentamalla tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa.

 Innovaatioviikolla julkistetaan erilaisia aloitteita, hackatoneja ja kilpailuja, sekä interaktiivisia ohjelmia kuten innovaatiotyöpajoja ja -laboratorioita. Helmikuusta 2018 alkaen innovaatioviikko tulee olemaan kokonainen innovaatiokuukausi. Vuosi 2015 oli virallisesti julistettu maan innovaatiovuodeksi.

Mahdollisuuksia suomalaisille

Arabiemiirikuntien innovaatiopanostukset tarjoavat moninaisia mahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle ja suomalaisille yrityksille ja organisaatioille. Esimerkiksi koulutus-, terveys- ja puhtaan teknologian sektorit ovat innovaatioihin pohjautuvan tietoyhteiskunnan keskeisiä fokusalueita, joihin suomalaisella osaamisella on kosolti tarjottavaa. Tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen panostetaan kaikilla sektoreilla, samoin uusiutuvan energian innovaatioihin.

Tulosta

Päivitetty 26.3.2017


© Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot