Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Arabiemiirikunnat ottaa käyttöön 5 prosentin arvonlisäveron tammikuun 2018 alussa. Qatarissa ja Bahrainissa veron käyttöönotto viivästyy. - Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Puh. +971-2-632 8927
S-posti: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 17.12.2017

Arabiemiirikunnat ottaa käyttöön 5 prosentin arvonlisäveron tammikuun 2018 alussa. Qatarissa ja Bahrainissa veron käyttöönotto viivästyy.

Arabiemiirikunnat ottaa käyttöön 5 prosentin arvonlisäveron vuoden 2018 alusta. Myös Qatarin ja Bahrainin oli muiden GCC-maiden tapaan tarkoitus ottaa arvonlisävero käyttöön ensi vuoden alusta mutta maat ovat ilmoittaneet, että veron käyttöönotto viivästyy. GCC-maat hyväksyivät kehyssopimuksen yhtenäisestä arvonlisäverosta keväällä 2017 mutta GCC-maista vain Arabiemiirikunnat ja Saudi-Arabia ovat julkaisseet lainsäädäntöä arvonlisäveroon liittyen ja ryhtyneet kattaviin toimiin veron käyttöönottoa varten. GCC-maiden yhteisellä arvonlisäverolla on tarkoitus vahvistaa taloutta ja laajentaa sekä monipuolistaa maiden tulopohjaa öljyn hinnan laskun kompensoimiseksi.

Arvonlisäverotuksen suurena haasteena on verotuksen sujuva implementoiminen ja käyttöönotto maissa, joissa aiemmin ei käytännössä ole ollut laaja-alaista verotusta. Haasteisiin sisältyy toimivan veroviranomaisorganisaation luominen ja oikea-aikaisen verotuksen toimittaminen. Yhtiöiden ja muiden verovelvollisten tulee valmistautua uuteen veroon luomalla järjestelmät verojen laskutusta ja oikea-aikaista maksamista varten sekä olla kykeneviä toimittamaan tarvittaessa veroviranomaiselle tiedot ja dokumentit kaikista veronalaisista liiketoimista. Verovelvollisten tulee huomioida arvonlisäveron laskuttaminen ja maksaminen jo käynnissä olevien projektien osalta heti vuoden alusta lähtien. Arvonlisävero tulee vaikuttamaan tuotteiden ja palveluiden hintoihin, mikä voi olla ongelma pienituloisille kuluttajille.

                                                                                                    

Suomalaisyritysten ja muiden verovelvollisten tulee varmistaa rekisteröitymisvaatimukset ja tarvittaessa rekisteröityä 1. tammikuuta 2018 mennessä. Verovelvollisten tulee myös huolehtia siitä, että tarvittavat toimet arvonlisäveron laskuttamiseksi ja maksamiseksi ovat käytössä vuoden alusta lähtien. 

 

Yleistä arvonlisäverosta

Arvonlisävero on kulutusvero, joka maksetaan ostettaessa tuotteita ja palveluita. Arvonlisävero maksetaan jokaisen arvoketjun vaiheessa raaka-aineiden ostosta valmiin tuotteen myyntiin. Rekisteröityneet verovelvolliset voivat vähentää maksamansa arvonlisäveron, joten arvonlisävero ei kertaannu ja lopullinen kustannus jää kuluttajan maksettavaksi.

GCC-jäsenvaltiot hyväksyivät kehyssopimuksen yhtenäisestä arvonlisäverosta keväällä 2017.  Sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden on implementoitava kehyssopimus ja soveltaa arvonlisäverosäännöksiä 1. tammikuuta 2018 lähtien. Käsiteltävistä maista vain Arabiemiirikunnat on julkaissut arvonlisäverotukseen liittyvää lainsäädäntöä ja on ilmoittanut alkavansa soveltaa lakia sovitusta vuoden alusta. Bahrain ja Qatar eivät ole julkaisseet arvonlisäverolakia ja molemmat ovat ilmoittaneet, että eivät tule ottamaan arvonlisäveroa käyttöön viedä vuoden alusta.

Arvonlisäveron käyttöönotolla on tarkoitus laajentaa GCC-maiden veropohjaa ja tuoda valtioille lisätuloja ja kompensoida öljyn hinnanlaskun vaikutuksia maissa, joissa öljytulot ovat olleet pääasiallinen tulolähde vuosikymmenien ajan. GCC-maiden kehyssopimus tuo yhtenäiset periaatteet ja puitteet arvonlisäverotukselle, mutta jäsenvaltioille on myös annettu mahdollisuus päättää esimerkiksi tiettyjen tuotteiden ja palveluiden verokohtelusta itse. Yleinen arvonlisäverokanta on 5 prosenttia mutta osa tavaroista ja palveluista on nollaverokannan alaisia tai verottomia.

Arabiemiirikunnat

Yleistä

Arabiemiirikunnat on julkaissut säädöskokoelman, joka sisältää arvonlisäverolain lisäksi säädökset verotusmenettelystä ja veroviranomaisista. Arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018. Paikallinen veroviranomainen FTA (Federal Tax Authority) on ilmoittanut, että sähköisesti tehtävä rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi on alkanut 1. lokakuuta 2017. Rekisteröinti tulee olla tehtynä 1. tammikuuta 2018 mennessä. Rekisteröinti on pakollinen, jos verovelvollisen liikevaihto edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla on ollut vähintään 375 000 AED (n. 87 000 EUR). Verovelvolliset voivat rekisteröityä vapaaehtoisesti, mikäli liikevaihto tai veronalaisten hankintojen määrä ylittää 187 500 AED (n. 44 000 EUR) edellisten 12 kuukauden aikana tai jos liiketoiminnan odotetaan ylittävän pakollinen rekisteröitymisraja 30 päivän sisällä. Veronalaisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen hankintaa, mitä verotetaan normaalilla 5 % tai 0 % verokannalla, Myös maahantuonti otetaan huomioon, mikäli kyseiset tuotteet tai palvelut olisivat veronalaisia hankittaessa Arabiemiraateista. Veroviranomaiset voivat myöntää poikkeuksen rekisteröitymisvelvollisuuteen, jos verovelvollisen kaikki hankinnat ovat nollaverokannan alaisia.

Yhtiöt voivat rekisteröityä myös veroryhmänä, jonka hyötynä on menettelyn yksinkertaistaminen ja kustannussäästö yhteisten veroilmoitusten ja rekisteröitymisen johdosta. Veroryhmän edustajan tulee huolehtia veroilmoitusten palauttamisesta ja maksujen oikea-aikaisesta maksamisesta mutta jokaisella ryhmän jäsenellä on yhteisvastuu ilmoitusmenettelystä ja maksujen hoitamisesta.

Vapaakauppa-alueiden arvonlisäverokohtelu ei ole vielä täysin selvää eikä FTA ole antanut niihin liittyen yksityiskohtaisia ohjeita. Vapaakauppa-alueen sisällä tapahtuvan tavaroiden myynnin voisi olettaa olevan ALV-säännösten ulkopuolella mutta palveluiden ja alueen ulkopuolelle tapahtuva myynti riippunee myytävästä tavarasta tai palvelusta.

Veronalaiset tuotteet

Arvonlisäveroa ei makseta kaikista tuotteista vaan osa tuotteista on ALVittomia. GCC-maat ovat sopineet listan ALVittomista tuotteista ja palveluista, kuten terveydenhuollosta ja koulutussektorista. Muut verottomat tai nollaverokannan alaiset tuotteet ja palvelut ovat jäsenvaltioiden oman päätäntävallan alla.

Nollaverokannan alaisia ovat esimerkiksi seuraavat tuotteet ja palvelut:

 • Tavaroiden ja palvelujen vienti GCC-alueen ulkopuolelle;
 • Kansainväliset kuljetukset ja niihin liittyvät tarvikkeet;
 • Tiettyjen meri-, ilma- ja maaliikennevälineiden (kuten ilma-alusten ja alusten) varusteet;
 • Tietyt sijoitusluokan jalometallit;
 • Ensimmäisen asuinrakennuksen hankinta kolmen vuoden sisällä sen valmistumisesta;
 • Tiettyjen koulutuspalvelujen tarjonta sekä asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen tarjonta;
 • Tiettyjen terveydenhuollon palvelujen tarjonta sekä asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen tarjonta.

Verottomia ovat esimerkiksi seuraavat tuotteet ja palvelut:

 • Tietyt rahoituspalvelut;
 • Asuinrakennusten ostaminen tai vuokraaminen, poikkeuksena ne asuinrakennukset, jotka ovat nollaverokannan alaisia;
 • Maan hankkiminen;
 • Paikallisen henkilöliikenteen tarjonta;
 • Henkivakuutukset.

Veroilmoitusmenettely

Yleistä

Kaikkien verovelvollisten täytyy pitää kirjaa kaikista veronalaisista liiketoimista ja varmistaa, että kirjaukset ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Myös yhtiöiden, joiden ei tarvitse rekisteröityä, tulee säilyttää arvonlisäverotukseen liittyvä kirjanpito, jotta veroviranomaiset voivat tarvittaessa myöhemmin muun muassa selvittää, olisiko rekisteröinti pitänyt tehdä. Laskut veronalaisista ostoista ja myynneistä tulee säilyttää vähintään viisi vuotta. Verovelvollisten tulee pystyä todentamaan kaikki liiketoimet viranomaisten niin pyytäessä.

Verovelvollisten tulee veloittaa ostajalta arvonlisävero myydyistä tuotteista ja palveluista, tilittää veloitettu vero valtiolle ja mahdollisesti hakea palautusta maksetusta verosta. Rekisteröintivelvollisten tulee raportoida FTA:lle veloitetun arvonlisänveron sekä maksetun arvonlisäveron määrä säännöllisesti. Raportointi tapahtuu palauttamalla ALV-ilmoitus, joka täytyy yleensä palauttaa kolmen kuukauden välein. Veroilmoitus voidaan lähettää sähköisesti käyttäen eServices palvelua. Verovelvollisten tulee näillä näkymin palauttaa veroilmoitus jokaiseen emiraattiin erikseen.

Arvonlisävero tulee maksaa 28 päivän kuluessa verokauden päättymisestä ja kolmen kuukauden sisällä laskun päivämäärästä. Yrityksen tulee pystyä todistamaan tilintarkastuksessa, että se on tehnyt tarvittavat maksut.

Seuraamukset ilmoitusmenettelyn laiminlyönnistä

Veroilmoitusmenettelyn laiminlyöminen johtaa seuraamuksiin. Rangaistavia tekoja ovat muun muassa rekisteröintivelvollisen rekisteröitymisen laiminlyönti, veroilmoituksen palauttaminen tai verojen maksaminen myöhässä, virheellisen veroilmoituksen palauttaminen, laiminlyönti kuittien ja muiden tositteiden säilyttämisessä sekä veronkierto tilanteessa, jossa verovelvollinen tietoisesti suorittaa toimen tai laiminlyönnin tarkoituksenaan rikkoa verosääntelyä. Lista kaikista laiminlyönneistä löytyy artikloista 24–26 verotusmenettelylaista (Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures).

FTA:lla on valta suorittaa verotarkastuksia ja määrätä seuraamuksia, mikäli lakia ei ole noudatettu. Verotarkastus voidaan suorittaa verovelvollisen toimistossa tai muussa paikassa, jossa toimintaa harjoitetaan, tavaroita varastoidaan tai tositteita säilytetään. Verovelvolliselle tulee ilmoittaa verotarkastuksesta vähintään viisi päivää ennen tarkastuksen suorittamista. Lain mukaan verovelvollisen ja hänen edustajien tulee tarvittaessa tarjota apua verotarkastajalle tehtävien suorittamiseksi. Verotarkastuksen kohteena olevalla on oikeus pyytää verotarkastajia todentamaan henkilöllisyytensä, saada jäljennös verotarkastusilmoituksesta, osallistua verotarkastusmenettelyyn, mikäli se tapahtuu viranomaisten tilojen ulkopuolella ja saada kopiot kaikista alkuperäisistä dokumenteista, jotka FTA on ottanut haltuunsa verotarkastuksen aikana.

Muutoksenhakuprosessi

Veroviranomaisen tekemästä päätöksestä voi valittaa ottamalla yhteyttä FTA:han 20 päivän sisällä päätöksen tiedoksiantamisesta. FTA ilmoittaa kantansa asiaan 20 päivän sisällä valituksen vastaanottamisesta. Mikäli verovelvollinen ei ole tyytyväinen FTA:n kantaan, asia voidaan viedä Tax Disbute Resolution Committeen ratkaistavaksi 20 päivän sisällä muutoksenhaun päätöksestä. Kaikki verot ja muut seuraamusmaksut tulee olla maksettuna ennen asian viemistä komitean ratkaistavaksi. Komitean ratkaisusta voidaan valittaa edelleen tuomioistuimeen.

Verotuksen vaikutus

Arvonlisäverotus tulee nostamaan veronalaisten tuotteiden ja palveluiden hintaa ja siten lisäämään elantokustannuksia Arabiemiraateissa. Arvonlisäveron vaikutus riippuu pääosin kulutustottumuksista erityisesti sen osalta, ovatko kulutettavat tuotteet ja palvelut verottomia, nollaverokannan vai normaalin verokannan mukaisia. Normaalia 5 %:n arvonlisäverokantaa sovelletaan laaja-alaisesti, eikä sen ulkopuolelle ole jätetty peruselintarvikkeita, vettä tai sähköä, minkä vuoksi vero tulee vaikuttamaan lähes kaikkien asukkaiden elinkustannuksiin.

Rekisteröintivelvollisten yritysten tulee olla rekisteröitynä vuoden alkuun mennessä. Arvonlisäveron laskemiseen ja maksamiseen liittyvät järjestelmät tulee olla myös valmiina viimeistään vuoden alussa, jotta veron käyttöönotto kyetään huomioimaan liiketoiminnassa sujuvasti. Jo käynnissä olevista projekteista ja voimassa olevista sopimuksista peritään veroa normaalisti vuoden vaihteen jälkeen. Arvonlisävero tulee maksettavaksi suoriteperiaatteen mukaisesti, eli vaikka maksu on suoritettu ennen vuoden vaihdetta mutta tavara tai palvelu toimitetaan vasta ensi vuoden puolella, liiketoiminnasta on suoritettava veroa.

Ekonomistit ovat ennustaneet, että inflaatio tulee kasvamaan arvonlisäveron johdosta mutta kasvun ei odoteta olevan 2-3 prosenttia suurempaa. Hintojen odotetaan nousevan ensimmäisten kuukausien aikana mutta myöhemmin tasaantuvan kilpailun johdosta.

Bahrain

Bahrain ei ole julkistanut lainsäädäntöä tai muuta materiaalia arvonlisäverotukseen liittyen sen jälkeen, kun maan valtionvarainministeriö vahvisti helmikuussa, että maa tulee ottamaan arvonlisäveron käyttöön yhdessä muiden GCC-maiden kanssa. Bahrain on kuitenkin ilmoittanut ottavansa arvonlisäveron käyttöön viimeistään vuoden 2018 puolivälissä. Maan valtiovarainministeriö on ottanut askelia arvonlisäveron käyttöönottamista varten, vaikka arvonlisäverolakia ei ole julkaistu. Näihin sisältyy taloudellinen vaikutustutkimus, jossa tarkastellaan odotettavissa olevaa 12 kuukauden arvonlisäverotuloa perustuen useisiin eri skenaarioihin, minkä tulokset on esitetty parlamentille marraskuussa. Valtionvarainministeriö on myös aloittanut nykyisen alv-lakiluonnoksen ja asetusten tarkastamisen ja päivityksen. Lisäksi valmisteilla ja kehitteillä on ollut Bahrainin veroviranomaisten perustaminen.

Lainsäädännön puutteesta huolimatta verovelvollisten ei pitäisi lopettaa valmistautumista arvonlisäveroa varten, koska tulevaisuudessa sovellettavat arvonlisäverotuksen pääperiaatteet ovat selvät ja yleisesti tiedossa GCC-maiden kehyssopimuksen perusteella.

Qatar

Qatar ilmoitti keväällä 2017, että se ottaa käyttöön arvonlisäveron GCC-sopimuksen mukaisesti ja Qatarin ministeriöneuvosto ilmoitti toukokuussa hyväksyneensä Qatarin arvonlisäverolain. Qatar ei ole kuitenkaan julkaissut arvonlisäverolakia ja julkisesti on ollut puhetta siitä, että Qatar ei tule soveltamaan arvonlisäveroa sovitusti vuoden 2018 alusta.

Lainsäädännön puutteesta huolimatta verovelvollisten ei pitäisi lopettaa valmistautumista arvonlisäveroa varten, koska tulevaisuudessa sovellettavat arvonlisäverotuksen pääperiaatteet ovat selvät ja yleisesti tiedossa GCC-maiden kehyssopimuksen perusteella.

Tulosta

Päivitetty 19.12.2017


© Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot